Privacybeleid

RET vindt het belangrijk om te handelen naar de rechten en plichten die zijn vormgegeven in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Het is voor de RET daarom ook belangrijk om transparant te zijn naar haar klanten over de verwerkingen van persoonsgegevens. Het is voor de RET ook belangrijk dat persoonsgegevens van klanten zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Hoe wij als RET gegevens van onze reizigers verwerker en waarvoor we deze gegevens gebruiken, lees je in onze “privacyverklaring

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn persoonsgegevens bij de RET?

  Bij RET geloven we dat privacy een grondrecht is en dat dit grondrecht ten alle tijden beschermd dient te worden. Om die reden behandelt de RET alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, of die door de RET aan die persoon zijn of kunnen worden gekoppeld, als “persoonsgegevens”. Dit betekent dat gegevens die jou rechtstreeks identificeren (bijvoorbeeld je naam) persoonsgegevens zijn, evenals gegevens die jou niet rechtstreeks identificeren, maar die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om jou te identificeren (bijvoorbeeld het ID nummer van een OV-chipkaart).

 • Welke persoonsgegevens verzamelt de RET van jou?

  De RET verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. De meest voorkomende persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: contactgegevens, geboortedatum, betaalgegevens, debiteurengegevens, reisproductgegevens en kaartgegevens van je OV-chipkaart. Naast deze genoemde veel voorkomende gegevens, verwerkt de RET nog andere gegevens. In hoofdstuk 3 van het volledige privacystatement van de RET vindt je een uitgebreid overzicht van wat voor persoonsgegevens de RET allemaal verwerkt per specifiek doel.

 • Hoe beschermt de RET mijn persoonsgegevens?

  De RET gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De RET heeft daarom passende beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeautoriseerde verstrekking van of toegang tot de persoonsgegevens. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische ICT-beveiligingsmaatregelen. De RET evalueert met regelmaat de genomen technische en organisatorische maatregelen, zodat deze passend zijn en blijven. Ook aan onze verwerkers stellen wij contractuele eisen tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen als zij gegevens voor ons verwerken. Verder hebben alleen geautoriseerde medewerkers of derden alleen toegang tot je persoonsgegevens als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden en op basis van vastgesteld autorisatiebeleid. Daarnaast hebben ze een geheimhoudingsplicht. 

 • Met wie deelt de RET mijn persoonsgegevens?

  De RET verkoopt geen persoonsgegevens aan andere partijen.  Soms moet de RET je persoonsgegevens wel verstrekken aan andere partijen. Bijvoorbeeld aan de verzekeringsmaatschappij als er een schadeclaim is ingediend, de Belastingdienst op grond van wet- en regelgeving of in gerechtelijke procedures of procedures voor de Geschillencommissie Openbaar Vervoer ter onderbouwing van ons standpunt. Deze andere partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens. De RET verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor deze derden.

  Voor een goede landelijke werking van de OV-chipkaart, de afhandeling van (reis)transacties met je OV-chipkaart en de financiële afwikkeling voor opbrengstverdeling tussen de openbaarvervoerbedrijven (“vervoerders”), deelt de RET je (transactie)gegevens en productgegevens met de uitgever van de OV-chipkaart: Translink Systems B.V. (“Translink”). Meer informatie vind je hierover op www.ov-chipkaart.nl. Over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het OV-chipkaartsysteem kan je bij het onderdeel “OV-chipkaartsysteem” nadere informatie vinden. Voor bepaalde processen van het OV-chipkaartsysteem zijn de vervoerders en Translink gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken. 

  Daarnaast schakelt de RET andere partijen in voor de uitvoering van diensten. Dit zijn verwerkers van de RET die in opdracht en ten behoeve van de RET persoonsgegevens kunnen verwerken. De RET maakt met deze verwerkers specifieke afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens, zoals over de beveiliging en het bewaren van gegevens, de geheimhouding ervan en dat de gegevens alleen gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van de specifieke opdracht zoals verkregen van RET. Je persoonsgegevens mogen deze verwerkers niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Het betreffen bijvoorbeeld betaaldienstverleners, incassobureaus, cloud- en hostingspartijen, IT-dienstverleners, enquête- en campagnebureaus of onderzoeks- en adviesbureaus.  

  De RET is verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. De RET onderzoekt in dergelijke gevallen de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen die door de AVG of Wet politiegegevens zijn vastgesteld. RET kan persoonsgegevens ook zelfstandig verstrekken aan politie of justitie om de rechten en eigendommen van RET te beschermen.

  Meer specifieke informatie over verstrekking aan andere partijen lees je per situatie of proces genoemd bij het onderdeel “Waarvoor gebruikt RET je persoonsgegevens?”.

 • Waar kan ik terecht met vragen over privacy?

  Als je vragen hebt over het privacybeleid van de RET of de uitvoering ervan kun je contact opnemen met het privacy team. Dit team bestaat uit onze FG (functionaris gegevensbescherming), PO (privacy officer), SO (security officer) en onze privacy jurist. Neem contact op als je een vraag hebt, een klacht wilt indienen of als je gebruik wilt maken van je rechten (onder meer het recht op inzage, rectificatie of verwijdering). Je kunt het privacyteam bereiken via:

  Per e-mail: privacy(at)ret.nl

  Of per brief:
  RET NV 
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 112
  3000 AC Rotterdam